Pro veřejnost

Stížnost

Stížnost je vyjádření Vaší nespokojenosti, výhrad či nesouhlasu s postupem Zdravotnické záchranné službě JčK při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Stížnost může podat:

  • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel;
  • osoba zmocněná pacientem;
  • právnická osoba (např. smluvní dodavatelé či smluvní zdravotní pojišťovna apod.).

Písemná žádost musí být čitelná, srozumitelná a z obsahu musí být zřejmé, čeho se týká.

Fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, popř. datum narození, podpis a místo trvalého pobytu, popř. i jinou adresu pro doručování písemností (kontaktní adresa).

Právnická osoba uvede ve stížnosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

Stížnost můžete poslat prostřednictvím formuláře níže, nebo písemně na vedení organizace:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sekretariát ředitele: B. Němcové 1931/6
370 01 České Budějovice
ID datové schránky: g4umvrn
E-podatelna: podatelna@zzsjck.cz
Pravidla pro zasílání příloh: akceptované formáty, velikost a další podrobnosti v dokumentu zde (15,86 kB) (15,86 kB)

 

Stížnost je možné zaslat i na adresu zřizovatele:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Adresa: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Telefonní ústředna (recepce): +420 386 720 111
E-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

 

Kontaktní formulář

* povinné údaje