Činnost

Činnost Vzdělávacího a výcvikového střediska

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje zajišťuje vzdělávací, výcvikovou a metodickou činnost v oblasti odborné přednemocniční neodkladné péče a poskytování první pomoci.

Dle § 9 odst. 2 písmena e) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě je zřízeno jako organizační součást Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Za činnost střediska odpovídá jeho vedoucí, který spolupracuje s odborným garantem (lékař) a se dvěma dalšími koordinátory (nelékařští zdravotničtí pracovníci) Vzdělávacího a výcvikového střediska. Na provozu střediska se dále podílí lektorský sbor, který je složen z nelékařských zdravotnických pracovníků a je strategicky rozmístěn po celém Jihočeském kraji. Organizačně je Vzdělávací a výcvikové středisko začleněno pod Útvar náměstka léčebné péče.

ZÁKLADNÍ ÚKOLY VVS

  • organizace a administrace adaptačního procesu nově nastupujících zaměstnanců ZZS JčK,
  • celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK formou periodických školení,
  • příprava jednodenních workshopů, které jsou zaměřené na aktuální témata z přednemocniční neodkladné péče,
  • administrace účasti zdravotnických pracovníků ZZS JčK na odborných akcích, workshopech, seminářích a konferencích s tématikou urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče,
  • spolupráce s Oddělením krizového řízení ZZS JčK na výuce první pomoci a nácviku odborných činností složek Integrovaného záchranného systému,
  • aktualizace a správu registru automatizovaných externích defibrilátorů,
  • organizace a administrace vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost a ostatní zájemce.

VVS - nácvik KPR

ADAPTAČNÍ PROCES

VVS je také pověřeno kompletní realizací adaptačního procesu, kde se věnuje nově nastupujícím nelékařským i lékařským zdravotnickým pracovníkům.

Adaptační proces je navržen jako ucelený plán, který je rozdělen do jednotlivých bloků a modulů. Součástí je výuka a nácvik odborných dovedností, seznámení se s přístroji a pomůckami používanými u ZZS JčK, s činností zdravotnického operačního střediska, nácvik řešení událostí s hromadným postižením osob a odborná praxe na výjezdových stanovištích. Řidiči vozidla ZZS se rovněž účastní nácviku bezpečné jízdy na výcvikovém polygonu.

VVS - nácvik PNP u akutních stavů

OSVĚTOVÁ ČINNOST, ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST A SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Ke každoročně organizovaným osvětovým akcím patří zejména:

Den linky 155

Celorepubliková akce, která má veřejnosti symbolicky připomenout obrovský význam zdravotnické tísňové linky 155, na které lze požádat o pomoc při akutním ohrožení života či zdraví, a to sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně z každého místa v České republice. Operátoři na zdravotnickém operačním středisku i záchranáři v terénu pracují pod neustálým stresem, v krátkém čase musí dělat závažná rozhodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu. Ze všech těchto důvodů si jistě zaslouží, abychom si jejich každodenní nasazení připomněli celostátní společnou akcí.

Světový den záchrany života

Celoevropská akce, která probíhá ve všech 33 zemích sdružených pod Evropskou radu pro resuscitaci. Lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v tento den připravují program pro veřejnost a školní skupiny. Hlavním cílem této snahy je zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života: přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení srdeční masáže.

Vzdělávací akce pro veřejnost:

ZZS JčK nabízí v rámci svých komerčních služeb zajištění vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Tyto služby poskytujeme na základě objednávkového formuláře. Bližší informace získáte na telefonním čísle 387 762 133.

Mezi nejčastěji poptávaná patří školení v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace. Základní kurz je vedený dle aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci a je určený pro laickou veřejnost. Minimální časová dotace tohoto kurzu je 120 minut.

Asistence při akcích edukačního a preventivního charakteru:

Pro tyto akce je možné využít vozidla ZZS JčK, včetně přístrojového a technického vybavení, společně s edukací laické veřejnosti lektory Vzdělávacího a výcvikového střediska. Tyto služby poskytujeme na základě objednávkového formuláře. Bližší informace získáte na telefonním čísle 387 762 133.

K dalším významným akcím zajišťovaným Vzdělávacím a výcvikovým střediskem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje patří školení první pomoci pro příslušníky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.


Objednávky školení, zdravotnické asistence, exkurze.