Činnost

Činnost Vzdělávacího a výcvikového střediska

Dle § 9 odst. 2 písmena e) Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, je Vzdělávací a výcvikové středisko zřízeno jako organizační součást Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen ZZS JčK).

Vzdělávací a výcvikové středisko (dále jen VVS) zajišťuje vzdělávací, výcvikovou a metodickou činnost v oblasti odborné přednemocniční neodkladné péče a poskytování první pomoci.

Za činnost VVS odpovídá jeho vedoucí, který spolupracuje s odborným garantem (lékař) a se dvěma dalšími koordinátory (nelékařští zdravotničtí pracovníci) VVS. Na provozu střediska se dále podílí lektorský sbor, který je složen z nelékařských zdravotnických pracovníků a je strategicky rozmístěn po celém Jihočeském kraji. Organizačně je VVS začleněno pod Útvar náměstka léčebné péče.

ZÁKLADNÍ ÚKOLY VVS

 • organizace a administrace adaptačního procesu nově nastupujících zaměstnanců ZZS JčK,
 • celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK formou periodických školení,
 • příprava jednodenních workshopů, které jsou zaměřené na aktuální témata z přednemocniční neodkladné péče,
 • administrace účasti zdravotnických pracovníků ZZS JčK na odborných akcích, workshopech, seminářích a konferencích s tématikou urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče,
 • spolupráce s Oddělením krizového řízení ZZS JčK na výuce první pomoci
  a nácviku odborných činností složek Integrovaného záchranného systému,
 • aktualizace a správa registru automatizovaných externích defibrilátorů (dále jen AED),
 • organizace a administrace vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost
  a ostatní zájemce.

VVS - nácvik KPR

ADAPTAČNÍ PROCES

VVS je pověřeno kompletní realizací adaptačního procesu, který je určen nelékařským i lékařským zdravotnickým pracovníkům.

Adaptační proces (dále jen AP) je navržen jako ucelený plán, který je rozdělen do jednotlivých bloků a modulů. Součástí je výuka a nácvik odborných dovedností, seznámení se s přístroji a pomůckami používanými ZZS JčK, s činností zdravotnického operačního střediska, probíhá nácvik řešení událostí s hromadným postižením osob a odborná praxe na zdravotnickém operačním středisku a na výjezdových stanovištích ZZS JčK. Řidiči vozidla ZZS se rovněž účastní nácviku bezpečné jízdy na výcvikovém polygonu.

VVS - nácvik PNP u akutních stavů

OSVĚTOVÁ ČINNOST, ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST A SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Ke každoročně organizovaným osvětovým akcím patří zejména:

Den linky 155

Celorepubliková akce, která má veřejnosti symbolicky připomenout obrovský význam zdravotnické tísňové linky 155, na které lze požádat o pomoc při akutním ohrožení života či zdraví, a to 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně, z každého místa v České republice. Operátoři na zdravotnickém operačním středisku i zdravotničtí záchranáři v terénu pracují pod neustálým stresem – v krátkém čase musí dělat závažná rozhodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu. Ze všech těchto důvodů si jistě zaslouží, abychom si jejich každodenní nasazení připomínali celostátní společnou akcí.

Světový den záchrany života

Celoevropská akce, která probíhá ve všech 33 zemích sdružených pod Evropskou radu pro resuscitaci. Lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v tento den připravují program pro veřejnost a školní skupiny. Hlavním cílem této snahy je zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života: přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení srdeční masáže.

Vzdělávací akce pro veřejnost a exkurze

V rámci svých komerčních služeb nabízí ZZS JčK zajištění vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost a zajištění exkurzí na naše výjezdové základny. Tyto služby poskytujeme na základě zaslaného objednávkového formuláře (viz níže).

Mezi nejčastěji realizované vzdělávací akce můžeme zařadit školení v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitaci. Základní kurz je vedený dle aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci a je určený pro laickou veřejnost. Minimální časová dotace tohoto kurzu je 120 minut.

Při exkurzi na výjezdovou základnu nabízíme veřejnosti (zejména školním skupinám) prohlídku vybavení výjezdových posádek ZZS JčK, včetně sanitního vozidla. Pro zájemce nabízíme také prohlídku Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Českých Budějovicích (pro děti od 10 let).

Asistence při akcích edukačního a preventivního charakteru

Pro tyto akce je možné využít vozidla ZZS JčK, včetně přístrojového a technického vybavení, společně s edukací laické veřejnosti lektory Vzdělávacího a výcvikového střediska. Tyto služby poskytujeme na základě zaslaného objednávkového formuláře (viz níže).

K dalším vzdělávacím akcím zajišťovaným Vzdělávacím a výcvikovým střediskem ZZS JčK náleží školení v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace pro příslušníky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.


Objednávky školení, zdravotnické asistence, exkurze.