Činnost

Žádost o provedení výzkumného šetření na ZZS JčK

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (dále jen ZZS JčK) umožňuje provádění výzkumu (dále jen Výzkum) v rámci bakalářské nebo diplomové práce.

K podání žádosti o provedení výzkumného šetření na ZZS JčK je nezbytné, aby student dodržel následující postup. Uvedený postup je zároveň jedinou možnou cestou, jak uskutečnit výzkum na ZZS JčK.

Uchazeč o provedení výzkumu (dále jen Uchazeč) podává žádost prostřednictvím dokumentu ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA ZZS JčK (287,00 kB), který po důkladném vyplnění a podepsání odešle na email: vednlzpvvs@zzsjck.cz

Do 10 dnů od podání žádosti proběhne kontrola správnosti formálních náležitostí a uchazeč získá e-mailem odpověď od pověřeného pracovníka Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK. O výsledku rozhodnutí je uchazeč vyrozuměn e-mailem nejpozději do 20 dnů od podání žádosti.

Po schválení výzkumu je uchazeč povinen uhradit administrativní poplatek, který je stanoven ve výši 1.000 Kč. Zaměstnanci ZZS JčK a studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsou od administrativního poplatku osvobozeni.

Platba bude provedena výhradně převodem na účet ZZS JčK, číslo účtu: 234602215/0300, do poznámky uveďte: administrativní poplatek – příjmení a jméno. Po provedení platby zašle uchazeč potvrzení o uhrazení poplatku na e-mail: vednlzpvvs@zzsjck.cz

Realizace výzkumu

Dotazník v elektronické podobě: Dotazník přiložte jako přílohu k žádosti o schválení výzkumu. ZZS JčK neumožňuje z provozních a ekonomických důvodů formu distribuce tištěných papírových dotazníků. Dotazník bude v nezměněné podobě prostřednictvím ZZS JčK distribuován elektronickou formou příslušným zaměstnancům, nebo je uveřejněn na intranetové síti ZZS JčK. Účast respondentů v dotazníkovém šetření je bezplatná, dobrovolná a nelze jí v případě schválení provedení výzkumu ze strany ZZS JčK nařídit.

Rozhovor s pracovníky ZZS JčK: Otázky přiložte jako přílohu k žádosti o schválení výzkumu. Výzkum formou rozhovoru je možný výhradně po přechozím schválení ZZS JčK. Uchazečům nebudou poskytovány citlivé nebo osobní údaje respondentů ani organizace. Rozhovor s pracovníkem ZZS JčK nebude nikterak nahráván (audio/video).

Kazuistika: Osobní data ke konkrétnímu případu budou anonymizována. V rámci kazuistiky je možné provádět výpis ze zdravotnické dokumentace, který bude anonymizován. Rozsah a obsah poskytovaných dat ke zpracování kazuistiky je v ZZS JčK ve výhradní kompetenci náměstka léčebné péče ZZS JčK, bude však poskytnut v takovém rozsahu, aby byl naplněn účel zpracování kazuistického sdělení.

Prezentace výsledků

V případě, že žadatel bude uvádět ZZS JčK jako zdroj informací, je jeho povinností zaslat před zveřejněním zpracované výsledky na e-mail: vednlzpvvs@zzsjck.cz
Veřejná prezentace výsledků nebo jejich publikace s uvedením jména ZZS JČK je možná pouze s jejím souhlasem, o kterém bude Uchazeč informován e-mailem do 10 dnů od jejich doručení. V případě, že tato lhůta marně uplyne bez odpovědi ze strany ZZS JčK, má se za to, že ZZS JčK s veřejnou prezentací výsledků nebo jejich publikací souhlasí. Prezentace výsledků v rámci obhajoby bakalářské nebo diplomové práce není tímto ustanovením dotčena.

ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA ZZS JčK ke stažení zde. (287,00 kB)