O nás

OCHRANA OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK) zajišťuje ochranu oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem svého zaměstnání nebo jiné obdobné činnosti dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
ZZS JčK zaručuje anonymitu oznamovatele a garantuje absenci jakýchkoliv sankcí pro oznamovatele.

Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí vymezených zákonem:
a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b) daně z příjmů právnických osob,
c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d) ochrany spotřebitele,
e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
g) ochrany životního prostředí,
h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
m) ochrany finančních zájmů Evropské unie,
n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivě, čímž by se mohl dopustiti přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000,-Kč.

Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (ZZS JčK), externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
Oznamovatel může oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému ZZS JčK podat elektronicky, písemně nebo ústně.
Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Pro oznámení je možné využít formulář Oznámení_whistleblowing. (154,13 kB)
Elektronicky lze oznámení podat na e-mailové adrese oznamovatel@zzsjck.cz v rozsahu formuláře Oznámení_whistleblowing.
Písemně lze oznámení podat na adresu sídla organizace, k rukám příslušné osoby v rozsahu formuláře Oznámení_whistleblowing.
Ústní oznámení přijímá příslušná osoba od oznamovatele v přiměřené lhůtě po předchozí telefonické domluvě v určené místnosti v sídle organizace. Podané ústní oznámení příslušná osoba zaeviduje do systému pro evidenci oznámení včetně jeho obsahu.

Příslušné osoby ZZS JčK pro podávání oznámení:
Mgr. Michaela Málková, tel.: 387 762 315
Kateřina Schacková, tel.: 387 762 215