Činnost

Řešení mimořádných událostí

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje si je vědoma nebezpečí, která jsou spojena s chodem moderní společnosti, a to ať se jedná o stále narůstající provoz na pozemních komunikací či jinou dopravní infrastrukturu, přírodní katastrofy, výskyt průmyslových a výrobních závodů a jiných objektů, ve kterých je nakládáno s nebezpečnými látkami, biologická nebezpečí v podobě pandemických výskytů závažných onemocnění nebo nebezpečí týkajících se událostí a míst s vysokou koncentrací osob – významné společenské a sportovní akce, protestní shromáždění a pochody, občanské nepokoje nebo hrozba teroristického útoku.

Pro minimalizaci možných zdravotních následků pro občany Jihočeského kraje a podporu činnosti složek Integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení, byl vytvořen organizační, technický a materiální systém reakce na vznik mimořádné události s velkým počtem osob postižených na zdraví nebo krizové situace, která vyžaduje přijetí mimořádných opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel kraje.

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

O jejím vyhlášení rozhoduje Zdravotnické operační středisko ZZS JčK na základě informací získaných při přijetí tísňové výzvy nebo na žádost zasahujících zdravotnických složek na místě události. Mimořádná událost je obvykle vyhlášena v případech, kdy pro povahu nebo rozsah události je nutné vyslat na místo 5 a více výjezdových skupin současně, nebo když se jedná o více než 15 osob postižených na zdraví.

U těchto mimořádných událostí s hromadným postižením zdraví (dále jen „MU s HPO“) musí výjezdové skupiny postupovat jiným způsobem než v běžné každodenní praxi. V běžném provozu, při ošetřování jednoho či dvou pacientů, využíváme postupů urgentní medicíny, tzv. individuální přístup, což znamená, že se plně věnujeme konkrétnímu pacientovi od prvního kontaktu až do jeho předání ve zdravotnickém zařízení. V případě vzniku MU s HPO využíváme postupu v intencích medicíny katastrof (tzv. skupinový přístup k ošetření), což znamená, že se nemůžeme věnovat jednomu konkrétním pacientovi, ale musíme co nejdříve vhodným způsobem stanovit priority ošetřování a odsunu u všech postižených.

TŘÍDĚNÍ POSTIŽENÝCH OSOB

V souladu s doporučenými postupy ČLS JEP používáme standardizované Třídící a identifikační karty, která je odbornou veřejností považována za důležitý předpoklad jednotného postupu pracovníků zdravotnických záchranných služeb při řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Využití jednotné třídící karty umožňuje vzájemnou interoperabilitu záchranných týmů různých krajů při společném zásahu.

Lékařské třídění je základem postupu řešení MU s HPZ, kdy je nepoměr mezi postiženými a zasahujícími týmy zdravotnických záchranných služeb. Pacienti při HPZ musí být lékařsky roztříděni vždy a co nejdříve. Tam kde je to možné, provádí záchranáři lékařské třídění přímo na ploše zásahu. Tam kde to situace neumožňuje (nebezpečí, nepřístupnost, rozsah) jsou pacienti roztříděni rychlou metodou START a odborné lékařské přetřídění proběhne při vstupu na shromaždiště raněných. Lékařské třídění určuje priority ošetřování, priority odsunu a jejich vzájemnou kombinaci. Jedině včasně provedené lékařské roztřídění zajistí odpovídající přednemocniční péči pacientům vyžadujícím život zachraňující úkony přímo v terénu a neodkladnou nemocniční péči (přednostní transport) pacientům, kterým v přednemocniční fázi pomoci nelze.