Aktuality

Převzali jsme nová vozidla a vybavení

09. 08. 2022

 

 

 

Projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“, realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s finanční podporou z Evropské unie.

Identifikační číslo: 117D03C000273
Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS
Prioritní osa: PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: IP 5 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Specifický cíl: SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Dne 30. 6. 2022 skončila realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Cílem projektu byl nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému.

Celkem bylo pořízeno devět sanitních vozů se zvýšenou terénní dostupností, tři dodávkové automobily (mikrobusy) s tažným zařízením k transportu osob a materiálu, devět transportních defibrilátorů/monitorů životních funkcí, sloužících k monitoraci srdečního rytmu a obnově správné činnosti srdce při kardiopulmonální resuscitaci, devět přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, které zajišťují vysoce kvalitní nepřerušovanou kompresi hrudníku pacienta při kardiopulmonální resuscitaci i během transportu a devět transportních ventilátorů s příslušenstvím k zahájení a provádění řízené umělé plicní ventilace pacienta. Pořízená technika bude sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí nebo krizových situací, ke zvýšení kvality záchranných prací a snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí na exponovaných územích Jihočeského kraje.

Realizovaný projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ pomůže k zachování funkčnosti a akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, ke zlepšení systému připravenosti na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a povede ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatel Jihočeského kraje.

Převzali jsme nová vozidla a vybavení
Převzali jsme nová vozidla a vybavení
Převzali jsme nová vozidla a vybavení
Převzali jsme nová vozidla a vybavení