Aktuality

Projekt realizovaný z Integrovaného regionálního operačního programu

17. 03. 2021

Název projektu: Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky

Identifikační číslo: 117D03C000273

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS

Prioritní osa: PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: IP 5 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

Specifický cíl: SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

 

Cílem projektu je nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému k zajištění připravenosti ZZS JčK v exponovaných územích Jihočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

 

Na území Jihočeského kraje se projevují rizika vyplývající ze změn klimatu (sucho, větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy) a nová rizika vyplývající z činnosti člověka (havárie způsobené lidským faktorem, sociální nepokoje, terorismus apod.), na které je třeba být ze strany Jihočeského kraje a ZZS JčK připraveni a být schopni poskytovat přednemocniční neodkladnou péči i v takovýchto situacích.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je základní složkou Integrovaného záchranného systému společně s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR, a jako taková musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatel Jihočeského kraje.

Pořízená technika a vybavení budou sloužit ke snížení negativních jevů mimořádné události, ke zvýšení kvality záchranných prací a snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí definovaných pro exponovaná území Jihočeského kraje.

Žádost o podporu byla Jihočeským krajem podána v roce 2016. Žádost vyhověla hodnocení, nicméně pro velký zájem v této výzvě se dostala pouze mezi náhradní projekty. V září 2020 obdržel Jihočeský kraj informaci Ministerstva pro místní rozvoj o uvolnění finančních prostředků pro náhradní projekty. Bezodkladně byly podniknuty kroky k tomu, aby mohl být projekt realizován a dne 1. 3. 2021 byly u projektu Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky vydány Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.