Mapa stránek

Protialkoholní záchytná stanice

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále jen záchytná stanice) je zdravotnické zařízení zřízené Jihočeským krajem a provozované Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje na základě smlouvy o zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice.

Základním dokumentem pro vymezení záchytné služby je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a další související právní předpisy, mimo jiné zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích je jediná v Jihočeském kraji. Prostorově a personálně je zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Disponuje pěti lůžky pro dospělé a dvěma lůžky pro mladistvé. Záchytná stanice poskytuje nepřetržitě služby po dobu 24 hodin. Služby jsou zajišťovány odbornými zdravotnickými pracovníky. Za hospitalizaci na PZS je klientům účtováno 1 200 Kč.

Na PZS jsou hospitalizovány osoby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky které nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení. O přijetí, propuštění osoby z ošetření a délce pobytu na záchytné stanici rozhoduje výlučně lékař.