Činnost

Naše činnost

ZÁKLADNÍ ÚKOLY VVS

 • organizace a administrace adaptačního procesu nově nastupujících nelékařských zdravotnických pracovníků;
 • celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS Jihočeského kraje včetně souvisejících organizačních a administrativních činností;
 • spolupráce s Oddělením krizového řízení ZZS JčK na výuce první pomoci a nácviku odborných činností složek integrovaného záchranného systému;
 • aktualizace a správa registru automatizovaných externích defibrilátorů a projektu časné kardiopulmonální resuscitace a časné defibrilace v Jihočeském kraji;
 • zajišťování vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost a ostatní zájemce;
 • odborná publikační činnost;
 • knihovní služby (odborný tisk a periodika) pro zaměstnance ZZS Jihočeského kraje.

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN ZZS JčK

Hlavním úkolem VVS je udržení a kontinuální zvyšování odborných znalostí a praktických dovedností zdravotnických pracovníků ZZS Jihočeského kraje. Jako součást jejich celoživotního vzdělávání VVS pravidelně organizuje zejména:

 • periodické školení nelékařských zdravotnických pracovníků
 • školení určená výjezdovým skupinám zařazeným do systému RV (setkávací systém rendez-vous)
 • periodické školení pro operátory zdravotnického operačního střediska ZZS jihočeského kraje
 • zajištění dalších vzdělávacích akcí dle aktuálních potřeb (kurz point-of-care ultrasonografie, semináře zaměřené na péči o pacienty s duševním onemocněním apod.)

VVS dále administruje vysílání zaměstnanců ZZS JčK na odborné akce s tematikou urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče (např. Dostálovy dny urgentní medicíny v Ostravě, Brněnské dny urgentní medicíny, Kongres České rady pro resuscitaci, Pelhřimovský podvečer a další).

ADAPTAČNÍ PROCES NOVÝCH ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN

Od 1. 1. 2019 je v gesci VVS realizace adaptačního procesu v organizaci ZZS Jihočeského kraje. Cílem adaptačního procesu je poznat, prověřit a popřípadě doplnit znalosti a dovednosti nových pracovníků. Adaptační proces je organizačně a tematicky rozdělen na moduly, jejichž součástí je např. výuka a nácvik odborných dovedností (teoreticko-praktická část vedená lektory VVS a oddělení krizového řízení, praxe na zdravotnickém operačním středisku či ve výjezdové skupině ZZS Jihočeského kraje). Součástí adaptačního procesu je také praxe na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a urgentním příjmu.

OSVĚTOVÁ ČINNOST, ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST A SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Světový den záchrany života je od roku 2013 každoročně organizován 16. října ve všech 33 zemích sdružených pod Evropskou radou pro resuscitaci. Lektoři VVS v tento den připravují program pro veřejnost a školní skupiny. Hlavním cílem této snahy je zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života: přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení srdeční masáže.

K dalším významným akcím zajišťovaným VVS patří Den linky 155, projekt Ozbrojený útočník ve škole, dále školení první pomoci pro příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a další.