Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Politika kvality

Co vlastně znamená slovo ISO?

Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization), označovaná jako ISO, je světovou federací národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. Byla založena 23. února 1947. V současnosti má 162 členských zemí a více jak 3300 členů.

Je častým omylem považovat ISO za zkratku z anglického názvu. Ve skutečnosti je odvozeno od řeckého slova ἴσος (isos), znamenající stejný ve smyslu shodného pojmenování téhož bez jazykových rozdílů.

Činnost organizace ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů ve všech oblastech normalizace kromě elektrotechniky. V současnosti existuje více než 19 500 norem ISO. V České republice vydává normy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Historie ISO u nás

Naše organizace má zavedenu normu ISO 9001:2008 – systém managementu kvality od roku 2010. Od této doby se v naší organizaci provádějí pravidelné dozorové a certifikační audity akreditovanou společností LL-C (certification).

Během každého roku rovněž probíhají plánované pravidelné interní audity na všech pracovištích organizace, které provádějí školení interní auditoři z řad zaměstnanců ZZS JČK.

Úspěšná recertifikace v roce 2016

V  březnu 2016 proběhl dozorový audit ISO 9001:2008 – systém managementu kvality, který potvrdil oprávněnost naší organizace užívat certifikát. Dozorový audit provedla společnost LL-C (certification) z Prahy.

K čemu je nám řízení dle „ISO“ užitečné?

  • vedení organizace věnuje větší pozornost plánování a následnému vyhodnocování, což napomáhá celkovému zlepšování systému řízení organizace
  • zvyšuje se důvěryhodnosti naší organizace vůči partnerům a institucím
  • snižuje se počet stížností, zlepšuje se kvalita poskytovaných služeb a spokojenost zainteresovaných stran
  • zlepšují se i vztahy uvnitř organizace, zejména proto, že jsou zřetelně nastaveny kompetence a výrazně se zkvalitnila i práce v oblasti řízení dokumentace a lidských zdrojů
  • certifikace „ISO“ nám poskytuje určité výhody v konkurenčním prostředí trhu, zejména v oblasti průkaznosti dodržování postupů a pravidel (např. dodržování Standardů urgentní medicíny)
  • dodržujeme platné právní úpravy a certifikovaný systém nám pomáhá i v této oblasti, protože nám díky nastaveným pravidlům neunikne žádný požadavek, jehož nedodržení by například znamenalo nepříjemný postih
  • náš systém je pravidelně ověřován nezávislou a akreditovanou organizací