Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

Cvičení Zóna 2019 prověří krizové štáby v rámci simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Temelín

(datum: 06. 06. 2019 | autor: admin)

Ilustrční fotografie jaderné elektrárny TemelínPrověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat a řešit mimořádnou událost v rámci simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Temelín (JETE). To jsou hlavní cíle v rámci cvičení ZÓNA 2019, které se koná od pondělí 10. do středy 12. června. Potvrdila to vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková. Upřesnila, že se tohoto cvičení zúčastní Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice - v roli řídícího cvičení. Cvičícími budou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Jihočeský kraj, Jaderné elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK), Policie České republiky Jihočeského kraje (PČR JčK), Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK), Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS JčK), Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS JčK) a neziskové organizace.

„Zejména půjde o prověření postupů řízení a provádění odezvy ze strany JETE, monitorování radiační situace a řešení opatření spojených s ochranou obyvatelstva v okolí JETE a praktický nácvik opatření při vstupu a výstupu ze zóny havarijního plánování a činností při příjmu evakuovaných osob a jejich dočasném ubytování,“ nastínila Spálenková.

V Jihočeském kraji se cvičení Zóna koná již od roku 2002 a letos je to již popáté. „Bude se tentokrát lišit způsobem provedení. Necvičí se řešení radiační havárie podle časového vývoje události, ale úkoly pro krizový štáb kraje budou zadávány formou předem neznámých rozeher. Praktická cvičení, která se uskuteční den před cvičením krizového štábu kraje – tedy v úterý 11. června, jsou samostatná dílčí cvičení v kompetenci cvičících měst České Budějovice, Písek, Strakonice a složek IZS,“ upřesnila Spálenková.

Vyjádření JETE

Hned na úvod cvičení budou v pondělí ráno v areálu elektrárny spuštěny sirény. „Půjde o kolísavý tón sirén, který mohou slyšet i lidé v okolí elektrárny. I proto jsme už v minulém týdnu informovali starosty a z okolí elektrárny a uživatele informačního SMS systému,“ poznamenal mluvčí elektrárny Marek Sviták. V Temelíně se do cvičení zapojí přibližně tisícovka lidí. „Cvičit bude celá elektrárna. Prověříme si fungování havarijní štábu, proběhne ukrytí zaměstnanců a druhý den do okolí elektrárny vyjede radiační monitorovací skupina, která bude odebírat vzorky životního prostředí,“ představil Sviták průběh cvičení přímo v elektrárně.

Vyjádření HZS JčK

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, cvičením Zóna 2019 prověří několik zásadních činností. Jednou z nich je práce hasičů při vyhlášené evakuaci obyvatel, a to jak konkrétně v jednotlivých přijímacích střediscích, tak také v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje, které budou řešit nouzové ubytování evakuovaných. „Prakticky budou jihočeští hasiči také procvičovat ve spolupráci s Policií ČR činnosti při reálném vstupu do simulované nebezpečné oblasti. Další procvičovanou oblastí bude zajištění osobní dozimetrické kontroly pro příslušníky Policie ČR. V neposlední řadě nelze opomenout činnost Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje, přes které jsou uskutečňované veškeré komunikační a informační toky mezi elektrárnou, složkami IZS a krizovými štáby,“ upřesnila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů.

Vyjádření PČR JčK

V rámci cvičení budou policisté Jihočeské policie procvičovat dílčí úkoly. „Ověřovat se bude tok informací mezi jednotlivými složkami a operačními středisky. Dále praktické obsazení a uzavření hranice 13 kilometrů ZHP (zóny havarijního plánování) a to na dvou stanovištích hlídkami Policie ČR a také činnost ve smíšené hlídce Policie ČR a Armády ČR. Velmi zajímavou částí cvičení bude i dekontaminace výzbroje. Součástí letošních úkolů je také regulace dopravy v příjmových obcích,“ sdělil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Vyjádření ZZS JčK

Zdravotnická záchanná služba JčK se v rámci cvičení Zóna 2019 na regionální úrovni zúčastní praktického plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, poskytováním neodkladné zdravotní péče na přijímacích střediscích v Písku a Strakonicích. Na krajské úrovni se zástupci krizové připravenosti budou podílet na činnosti stálé pracovní skupiny Krizového štábu Jihočeského kraje,“ uvedla mluvčí ZZS JčK Petra Kafková.

Vyjádření města České Budějovice

Statutární město České Budějovice se dne 11. června 2019 zapojí do třídenního cvičení Zóna 2019, které má za cíl prověřit opatření daná vnitřním a vnějším havarijním plánem v případě mimořádné události na jaderné elektrárně Temelín. „Cvičení se cyklicky opakuje pro každou jadernou elektrárnu vždy po čtyřech letech. V rámci cvičení bude v Českých Budějovicích prověřena aktivace a zhotovení záložního přijímacího střediska pro evakuaci v Budvar aréně, zasedat bude i krizový štáb ORP České Budějovice,“ uvedl Miloslav Soukup z úseku krizového řízení kanceláře primátora ČB.

Vyjádření města Písek

V úterý 11. června 2019 od 08:00 h v rámci cvičení ZÓNA 2019 procvičí a prověří svou činnost krizový štáb obce s rozšířenou působností Písek, přijímací středisko a vybrané místo nouzového ubytování ve městě Písku. Cvičit se bude štábní i reálnou formou. „Funkčnost jednotlivých pracovišť jako figuranti prověří studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a příslušníci Policie České republiky. Na celé akci se budou podílet starostka a 1. místostarosta města Písek, úředníci Městského úřadu Písek, členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek a Semice, členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek, pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Územního odboru Písek a Policie ČR, strážníci Městské policie Písek, zaměstnanci Sboru Církve bratrské v Písku – Elim a Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek, za což jim patří velké poděkování,“ sdělil Aleš Kudlák z pracoviště krizového řízení města Písek.

Vyjádření města Strakonice

Město Strakonice jako obec s rozšířenou působností se zúčastní z 3 částí cvičení ZÓNA jeho 2. části 11. června. Činnosti na přijímacím středisku a v místě nouzového ubytování se zajištěním potřeb pro evakuované osoby. „Zřízena budou tři pracoviště - přijímací středisko v Městském kulturním středisku Strakonice, místo nouzového ubytování - Základní škola F. L. Čelakovského a pracoviště stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností Strakonice k zajištění potřeb pro evakuované osoby. Cvičení se zúčastní 65 osob, z nichž bude 25 figurantů - studentů Trivis - Střední Školy Veřejnoprávní Vodňany,“ řekl Peter Kurek, pracovník krizového řízení a odboru životního prostředí při Městském úřadu Strakonice.