Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

Výroční zpráva za rok 2018

(datum: 10. 04. 2019 | autor: admin)

Úvodní slovo

Rok 2018 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje dalším rokem, ve kterém jsme měli možnost se vyrovnat zejména personálně, ale i technicky s předchozími roky, kdy jsme zvyšovali každoročně počet posádek i výjezdových základen na území kraje. Podařilo se doplnit a obměnit vozový park, zkonsolidovat a dobudovat nově zaváděné technologie s provázaností na ostatní složky IZS, dokončit plnohodnotné a funkční spojení s dolnorakouskými kolegy. V rámci plánu plošného pokrytí území Jihočeského kraje vznikl společný projekt se statutárním městem České Budějovice na vybudování výjezdové základny na sídlišti Vltava, který bude dokončen na jaře 2019, stejně jako úpravy objektu HZS v Táboře, spolufinancované Jihočeským krajem, které umožní významné rozšíření prostor pro oblastní středisko ZZS JčK v Táboře. Do fáze projektové dokumentace a finančního zajištění ze strany Jihočeského kraje se podařilo posunout i přestavbu budovy oblastního střediska ZZS JčK v Českém Krumlově. Od konce roku 2018 probíhá také příprava na vybudování výjezdové základny ve Veselí nad Lužnicí, která by měla být uvedena do provozu na počátku roku 2020. Velikou pozornost jsme stejně jako v předchozím roce, věnovali rozvoji vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK, které umožňuje nejen výcvik a pravidelné vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK, ale slouží i ke vzdělávání a výcviku v poskytování první pomoci pro ostatní složky integrovaného záchranného systému, studenty Jihočeské univerzity a další cílové skupiny. ZZS JčK ve spolupráci s Jihočeským krajem dále rozšířila síť tzv. First responderů, vybavených automatickým externím defibrilátorem (AED), nejen o příslušníky HZS, PČR a SDH, ale podařilo se umístit AED např. na vrcholu Kleti a předpokládáme, že se nám podaří tuto síť proškolených dobrovolníků postupně rozšiřovat i v dalších letech. Zaměstnanci ZZS JčK se zúčastnili během roku řady zásahů, ale i nácviků společně s ostatními složkami IZS, asistovali při společenských a sportovních akcích na celém území Jihočeského kraje a provedli řadu školení v první pomoci nejen pro kolegy z IZS, ale také městskou policii, dobrovolné hasiče, školy, úřady i různá zájmová sdružení. Samozřejmostí bylo i v tomto roce, že se lékaři a záchranáři podíleli na výuce studentů bakalářského programu Jihočeské univerzity a na výuce diplomovaných záchranářů na vyšší odborné škole zdravotní. V roce 2018 došlo k dalšímu prohloubení spolupráce s Jihočeskými nemocnicemi, zejména s nemocnicí České Budějovice a.s., jednak z titulu dalšího zlepšení systému indikace pacientů pro centrovou péči (cévní mozkové příhody, akutní koronární syndrom…), ale i v důsledku vzniku oddělení Urgentního příjmu, které je místem prolínání přednemocniční a nemocniční péče a vzájemná spolupráce na tomto poli dále zvyšuje kvalitu péče o pacienty.

Hlavní náplní činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je samozřejmě poskytování přednemocniční neodkladné péče, tedy výjezdy k pacientům na základě tísňové výzvy. Posádky ZZS JčK uskutečnily v roce 2018 téměř 81 tisíc výjezdů, což je 221 výjezdů denně a 9 výjezdů každou hodinu. Zdravotnické operační středisko přijalo a zpracovalo přes 100 tisíc tísňových výzev.

Za vše, co se podařilo, musím poděkovat zastupitelům, radním a paní hejtmance Jihočeského kraje, kteří nám umožnili v dostatečném rozsahu financovat provoz i nezbytné investiční akce. Můj dík za podporu a spolupráci patří i všem kolegům z Jihočeských nemocnic, složek IZS i administrativnímu, výcvikovému a logistickému týmu ZZS JčK, o který se mohu opírat.

Moje poděkování patří však především všem zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, bez jejichž nasazení při výjezdech v každou denní i noční hodinu, za každého počasí, v domácnostech, na silnicích, v rizikových prostorech a při mimořádných událostech všeho druhu, by zdravotnická záchranná služba neexistovala, a jejichž práce si hluboce vážím.

V Českých Budějovicích dne 21. 3. 2019.

MUDr. Marek Slabý, MBA
Ředitel ZZS JčK

Výroční zpráva ZZS JčK za rok 2018