Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

Výroční zpráva 2017

(datum: 23. 04. 2018 | autor: admin)

Rok 2017 byl v České republice rokem volebním, plným politických změn, veletočů, názorových střetů a celospolečenského pnutí. Dovolím si tvrdit, že pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje byl naopak rokem vyrovnaným, stabilizujícím a v mnoha směrech inspirujícím pro další vývoj organizace. Předchozí roky byly ve znamení zvyšování počtu výjezdových základen a posádek, doplňování materiálně-technické vybavenosti posádek pro běžnou výjezdovou činnost i řešení mimořádných událostí. Současně došlo k významným změnám v technickém vybavení zdravotnického operačního střediska v návaznosti na jednotné operační řízení všech složek IZS. V letech 2016 - 2017 byla všechna vozidla ZZS JčK vybavena tablety, které propojují operační řízení, mapové podklady, GPS navigace a posádky. Současně generují elektronickou i listinnou podobu zdravotnické dokumentace. Implementace zmíněných technologií samozřejmě nebyla jednoduchá a doplňování nových funkcionalit, včetně propojení s nemocnicí České Budějovice a.s. a např. i kolegy z Dolního Rakouska, prověřilo nejen oddělení informačních technologií, ale i trpělivost všech posádek ZZS.

V průběhu roku 2017 bylo operační řízení doplněno i o aplikaci Záchranka umožňující podstatně lépe identifikovat pozici volajícího zejména v neobydlených oblastech a byl zásadně reorganizován systém aktivace tzv. first responderů. Technologicky se ZZS JčK nyní může bez ostychu srovnávat s ostatními složkami IZS i ostatními ZZS v ČR. V roce 2018 je plánováno datové propojení s dalšími nemocnicemi Jihočeského kraje a standardní propojení přes webové rozhraní s rakouskými kolegy, což by v blízké budoucnosti mohlo umožnit přechod na plně elektronickou formu zdravotnické dokumentace, což je žádoucí nejen z pohledu bezproblémového předávání dokumentace do jednotlivých nemocnic, ale i v návaznosti na novou celoevropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů.

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2017 pokračovala pravidelná obměna vozového parku a vybavení vozidel zdravotnickými přístroji. Bylo pořízeno 21 vybavených sanitních vozidel pro posádky RZP a RLP, 2 vozidla pro lékařskou posádku v systému Rendez-vous, vozidlo pro dopravu nemocných a raněných a referentská vozidla. Nákupem dvou terénních ambulancí byl zahájen program vybavenosti všech oblastních středisek vozidlem se zvýšenou průchodností v terénu. S výhledem do dalších let byly zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace stavby nové výjezdové základny v Kaplici (ve spolupráci s HZS ČR a ŘSD), Českém Krumlově (ve spolupráci s Nemocnicí Č. Krumlov, a.s) a v Táboře (ve spolupráci s HZS ČR). I v tomto roce došlo k nárůstu počtu posádek. Vznikla lékařská posádka v Třeboni pracující v systému RV, která tak může spolupracovat nejen s nelékařskými posádkami třeboňskými, ale i českobudějovickými, jindřichohradeckými nebo táborskými.

Velikou radost a uspokojení nejen mě, ale doufám, že i všem zúčastněným přinesla další vynikající a těsná spolupráce s Nemocnicí České Budějovice, a.s. při dalším rozvoji péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, jejímž nositelem je oddělení neurologie v čele s primářem MUDr. Ostrým a MUDr. Nevšímalovou. Společný kongres Nemocnice České Budějovice, a.s., Jihočeské univerzity a Zdravotnické záchranné služby JčK „Budějovice kazuistické“ byl dalším potvrzením výborné a smysluplné spolupráce přinášející zvýšení kvality ve společné péči o pacienty. Dalším důkazem zvýšení kvality péče bylo pořízení nejmodernějšího inkubátoru s veškerým vybavením pro transport nezralých novorozenců, který pořídila ZZS JčK ve spolupráci s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s. vedeným primářem MUDr. Milanem Hanzlem. Transportní inkubátor bude jistě dobře sloužit novorozencům na celém území kraje, kteří jsou transportováni společnou posádkou tvořenou pracovníky ZZS JčK a neonatologického oddělení do neonatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s.

Obrovskou vzpruhou pro mě osobně byl a je, trvalý rozvoj Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK, který je umožněn nejen pořízením nejmodernější simulační a výukové techniky v hodnotě přesahující 12 milionů Kč, ale i neskonalým zápalem a elánem týmu lektorů složeného ze záchranářů, řidičů a lékařů ze všech oblastních středisek. S radostí sleduji nejen nárůst počtu vzdělávacích akcí pro všechny kategorie pracovníků ZZS JčK, pro ostatní složky IZS a další organizace, ale zejména zvyšování jejich obsahové kvality. Stejně vzestupnou tendenci má i činnost útvaru krizového řízení, jeho vzdělávací aktivity a propojení s ostatními složkami IZS a Krajským úřadem JčK, o čemž jistě svědčí počet společných nácviků zásahu u všech typů mimořádných událostí, od dopravních katastrof, radiačních nebezpečí až k tzv. Blackoutu.

Další aktivitou, kterou osobně považuji za důležitou a do budoucnosti předpokládám její pevné ukotvení v systému přednemocniční neodkladné péče, je poskytování psychosociálních služeb pro zasahující záchranáře, a v posledním roce i psychointervenční služba poskytovaná obětem neštěstí a jejich rodinám. Tato služba je řízena klinickou psycholožkou, která je i podnikovým psychologem, a je k dispozici také zaměstnancům ZZS JčK.

Rok 2017 samozřejmě nebyl jen rokem pozitiv a radostných událostí, přinesl i řadu problémů personálních, pracovně-právních, technických i osobních a rozhodně nechci, aby toto úvodní slovo bylo vnímáno jako bezbřehá sebechvála vedení ZZS JčK. Za vše, co se podařilo, musím na tomto místě poděkovat i všem zastupitelům, radním, předchozímu hejtmanovi i paní hejtmance Jihočeského kraje, kteří nám umožnili svým konstruktivním přístupem nejen v dostatečném rozsahu financovat provoz a investice, ale bez zoufalství a brutálních opatření splnit opakovaná nařízení vlády o navýšení tarifních platů zdravotnických pracovníků, která nebyla provázena navýšením úhrad od zdravotních pojišťoven, či uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu. Stejně tak patří můj dík za podporu a spolupráci všem kolegům z ostatních složek IZS, dalších organizací a administrativnímu, výcvikovému a logistickému týmu ZZS JčK, o který se mohu opírat.

Mé poděkování patří především všem zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby ZZS JčK, bez jejichž nasazení při zásazích, v každou denní i noční hodinu, za každého počasí, v domácnostech, na silnicích, v rizikových prostorech a při mimořádných událostech všeho druhu, by nebylo možné tuto výroční zprávu psát, a jejichž práce si hluboce vážím.

MUDr. Marek Slabý, MBA
ředitel ZZS Jihočeského kraje

Výroční zpráva 2017 - celý dokument zde.