Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Výškové záchranné družstvo

Motto: HEROUM COEMETRIA PLENI SUNT.

Tým Výškového záchranného družstva ZZS JčK byl oficiálně založen k 1. září 2005.

Při Územním středisku České Budějovice je v současné době pravidelně školeno devět zdravotnických záchranářů v poskytování Přednemocniční neodkladné péče (PNP) za využití výškové (lezecké) techniky. Cílem výcviku je zvládnout poskytování PNP v těžko dostupných podmínkách za využití lanových technik ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) Jihočeského kraje. Tento výcvik byl řadu let organizován za podpory Zásahové jednotky Policie ČR Správy Jihočeského kraje České Budějovice.

Před zařazením do lezeckého družstva musí pracovník ZZS JčK úspěšně absolvovat řádné a odborné vyškolení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle Nařízení vlády č. 362/05 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky.

Takto vycvičení záchranáři-lezci mohou být nasazeni k provedení záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou (sestup a výstup po laně, evakuační techniky aj.) ve spolupráci s lezeckými skupinami složek IZS.

Z řad záchranářů-lezců jsou dále školeni Letečtí záchranáři.

Vybavení Výškového záchranného družstva.

 

LETECKÝ ZÁCHRANÁŘ

Na popud a ve spolupráci s provozovatelem vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS) České Budějovice, společností ALFA HELICOPTER s.r.o., započal na konci roku 2005 intenzivní výcvik členů Výškového záchranného družstva. Cílem je speciální příprava pro práci a záchranu s využitím vrtulníku LZS při mimořádných událostech i v případech běžného provozu LZS na území Jihočeského kraje. Výcvik v záchranných činnostech zahrnuje slaňování, práci s lanovým podvěsem a činnost palubního naváděče.

Tyto techniky lze využít v případě, kdy se zachraňovaná osoba nachází na obtížně dostupném místě, kam se pozemními prostředky buď nedostaneme vůbec, nebo jen za nepřijatelně dlouhou dobu.

Pokud nelze vrtulníkem v blízkosti postiženého bezpečně přistát, je záchranář schopen provést na místo výsadek slaněním. Toho je možno využít i v případě, kdy je nutné, aby záchranář předem upravil zvolenou plochu pro následné přistání vrtulníku (vyklizení plochy, zajištění bezpečnosti, odstranění překážek apod.). Další variantou je doprava záchranáře k pacientovi pomocí lanového podvěsu.

Po poskytnutí nezbytné pomoci, může být postižený transportován na lanovém podvěsu v doprovodu leteckého záchranáře na nejbližší vhodné místo, kde je možné s vrtulníkem přistát a osoby z podvěsu přemístit do kabiny vrtulníku.

K 1. březnu 2011 prošla Českobudějovická základna LZS reorganizací ve smyslu redukce počtu zdravotnického personálu, tak jak si žádá bezpečnost a plynulost provozu a nastolený trend na všech střediscích LZS v České Republice. Zároveň je od tohoto data každý den ve službě přítomen zdravotnický záchranář s kvalifikací Leteckého záchranáře.

Vybavení Leteckých záchranářů.

Definice pojmů:

  • Přeprava na krátkou vzdálenost – záchranná a výcviková činnost, při které z paluby vrtulníku slaňují letečtí záchranáři nebo je na lanovém podvěsu zajišťována přeprava osob.
  • Letecký záchranář - člen posádky letecké záchranné služby (člen posádky HEMS) se zaměřením na slaňování a podvěsy. Při předletových a letových činnostech je podřízen pilotovi vrtulníku a vysazovači.
  • Slaňování - je činnost, při které se letecký záchranář řízeně spouští po textilním laně svrtulníku s využitím slaňovacího prostředku buď sám, nebo pomocí druhé osoby.
  • Lanový podvěs - nosné zařízení, ukotvené současně do nákladového háku vrtulníku (cargo hook) a do jistícího systému, které slouží k přepravě osob a nákladu za letu pod kabinou vrtulníku.
  • Palubní naváděč (vysazovač) - je LZ s kvalifikací palubního naváděče - vysazovače, který odpovídá za navádění vrtulníku, předává informace o činnosti leteckých záchranářů při slanění nebo na lanovém podvěsu, koordinuje činnost ostatních zúčastněných osob na palubě. Zodpovídá za bezpečný nástup záchranářů na lano při slanění, upřesňuje pilotovi polohu a stav osob ve visu pod vrtulníkem, a plní další úkoly uvedené v těchto pravidlech. Při předletových a letových činnostech je podřízen pilotovi vrtulníku. Všechny ostatní osoby na palubě vrtulníku jsou povinny uposlechnout a řídit se pokyny palubního naváděče - vysazovače.