Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Protialkoholní záchytná stanice

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále jen "záchytná stanice") je zdravotnické zařízení, které zřizuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Prostorově a personálně je zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje.

Základním dokumentem pro zřizování a provoz záchytných stanic je zákon 379 Sb. ze dne 19. srpna 2005, ve znění pozdějších předpisů o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

 

 

Umístění: ZZS JčK, B. Němcové 6, 370 01 České Budějovice | Budova B, 1. patro, Tel. 387 762 127

Prostorové uspořádání

  • Přijímací místnost, včetně prostoru pro osobní hygienu klientů
  • 2 cely po dvou lůžkách (celkem 4 lůžka)
  • 1 cela pro 1 osobu (celkem 1 lůžko)
  • 1 cela s dvěma lůžky (záložní) (celkem 2 lůžka)
  • 1 cela s dvěma lůžky pro mladistvé (celkem 2 lůžka)
  • Místnost NLZP
  • Místnost sanitáře
  • Úklidová místnost
  • Sklad

Služba na záchytné stanici

Pro zajištění činnosti záchytné stanice je zřízena nepřetržitá (24 hodinová) přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka (NLZP-všeobecné sestry) a sanitáře. Lékař dochází na záchytnou stanici po vyžádání ze stanoviště ZZS JčK, ÚS České Budějovice.

Vyšetření, pobyt na PZS

Osoba, která se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek je povinna podrobit se odbornému vyšetření, včetně odběru biologického materiálu. To se týká také osoby, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.

Pokud je vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky je povinna se podrobit ošetření a pobytu na záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.

Orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňská služba České republiky a zaměstnavatel pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběru slin. Lékařské vyšetření provádí Protialkoholní záchytná stanice dechovou zkouškou a odběry vzorků biologického materiálu.

Protialkoholní záchytná stanice ZZS JčK v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. poskytuje zaměstnavateli, útvarům policie a Vězeňské službě České republiky potřebnou pomoc provedením lékařského vyšetření, popř. odběru biologického materiálu pouze u osob pod vlivem alkoholu. Na vyžádání sděluje výsledky klinického vyšetření Policii České republiky, obecní policii, Vojenské  policii, Vězeňské službě České republiky, zaměstnavateli nebo ošetřujícímu lékaři. To neplatí, je-li pacient vyšetřován na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v organismu pouze v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí pro diferenciální diagnostiku.