Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Protialkoholní záchytná stanice

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (dále jen "záchytná služba") je zdravotní službou poskytovanou osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Na svém území zajišťuje záchytnou službu Jihočeský kraj.

Záchytná služba je poskytována ve zdravotnickém zařízení Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (PZS), kterou prostorově a personálně zabezpečuje Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje.

Základním dokumentem pro vymezení záchytné služby je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a další související právní předpisy, mimo jiné zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Umístění: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice | Budova B, 1. patro, Tel. 387 762 127

Prostorové uspořádání

  • Přijímací místnost, včetně prostoru pro osobní hygienu klientů
  • 2 cely po dvou lůžkách (celkem 4 lůžka)
  • 1 cela pro 1 osobu (celkem 1 lůžko)
  • 1 cela s dvěma lůžky (záložní) (celkem 2 lůžka)
  • 1 cela s dvěma lůžky pro mladistvé (celkem 2 lůžka)
  • Místnost NLZP
  • Místnost sanitáře
  • Úklidová místnost
  • Sklad

Personální zabezpečení

Pro zajištění činnosti záchytné služby je zřízena nepřetržitá 24 hodinová přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka (NLZP-všeobecné sestra) a sanitáře. Lékař dochází na záchytnou stanici po vyžádání z výjezdové základny ZZS JčK České Budějovice, B. Němcové.

Vyšetření, pobyt na PZS

Osoba, která se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek je povinna podrobit se odbornému vyšetření, včetně odběru biologického materiálu. To se týká také osoby, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.

Pokud je vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky je povinna se podrobit ošetření a pobytu na záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.

 

Orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňská služba České republiky a zaměstnavatel pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběru slin. Lékařské vyšetření provádí Protialkoholní záchytná stanice dechovou zkouškou a odběry vzorků biologického materiálu.

Protialkoholní záchytná stanice ZZS JčK v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek poskytuje zaměstnavateli, útvarům policie a Vězeňské službě České republiky potřebnou pomoc provedením lékařského vyšetření, popř. odběrem biologického materiálu pouze u osob pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Na vyžádání sděluje výsledky klinického vyšetření Policii České republiky, obecní policii, Vojenské  policii, Vězeňské službě České republiky, zaměstnavateli nebo ošetřujícímu lékaři. To neplatí, je-li pacient vyšetřován na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v organismu pouze v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí pro diferenciální diagnostiku.