Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Útvar krizového řízení

Zdravotnická záchranná služba JčK jako poskytovatel odborné přednemocniční neodkladné péče plní navíc i úkoly dle krizového, havarijního a obranného plánování dle platné krizové legislativy a resortních předpisů. K tomu účelu byl zřízen útvar krizového řízení (ÚKŘ) zdravotnické záchranné služby ve smyslu vyhlášky MZ č. 14/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Útvar krizového řízení ZZS JčK je v rámci organizačního řádu zařazen mezi činnosti přímo řízené ředitelem ZZS JčK a je vyčleněn k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Podílí se na zajištění traumatologické, havarijní a krizové připravenosti ZZS JčK již v době před vznikem možné mimořádné události (MU) v souladu s Koncepcí krizové připravenosti zdravotnictví ČR, která byla schválena usnesením BRS ze dne 3. dubna 2007 č. 9. Zabezpečuje realizaci požadavků na zpracování dokumentace ZZS JčK potřebné k připravenosti řešení krizových stavů.

Koordinuje činnost pracovní skupiny pro materiálně technické zabezpečení mimořádné události s hromadným postižením osob na zdraví – hromadné neštěstí

Krizové řízení - definice dle z. 240/2000 Sb.

souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s:

  • přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
  • ochranou kritické infrastruktury

Prezentační panel - Taktická cvičení složek IZS