Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Zdravotnické operační středisko

Zdravotnické operační středisko (ZOS) sídlí v budově krajského ředitelství ZZS JčK v Českých Budějovicích. Toto pracoviště má pro chod záchranné služby stěžejní význam, neboť řídí činnost všech výjezdových posádek Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Denně vyhodnocuje naše ZOS v průměru 270 volání na tísňovou linku, z nichž asi 80% vyústí ve výjezd posádky záchranné služby. Dalších zhruba 300 hovorů odbaví operátoři mimo tísňovou linku. Jde především o komunikaci s příjmovými odděleními nemocnic, výjezdovými posádkami zdravotnické záchranné služby a s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Současně proběhne zhruba 400 radiofonických relací za den.

ČINNOST

Dispečeři našeho ZOS jsou zdravotničtí pracovníci, kteří mají specializaci operátora tísňové linky. Pracují ve dvanáctihodinových směnách, v každé směně je přítomno šest dispečerů. Příjem a zpracování tísňových volání probíhá v tzv. dvoustupňovém řízení – veškeré příchozí hovory jsou přijímány čtyřmi operátory (tzv. call-takery), další dva operátoři ve směně zodpovídají za vyslání správných sil a prostředků ZZS, jejich následné řízení, radiovou komunikaci a podporu posádek záchranné služby. V současné době takto řídí 54 posádek na 32 výjezdových základnách v kraji. Nedílnou součástí práce na ZOS je vyřizování akutních i odkladných sekundárních, mezinemocničních, transportů pacientů.

Základní a nejdůležitější činností operátorů je kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení volání přicházející na linku 155. Průměrný hovor operátora na lince 155 trvá necelé dvě minuty.  Během této krátké chvíle musí zjistit, jaká událost se stala, kde a kdy k ní došlo, zhodnotit závažnost stavu pacienta, popř. kolik postižených se na místě nachází. V případě potřeby vedou volajícího, jak má poskytnou první pomoc do příjezdu posádky ZZS.

Operátor stojí na počátku každého výjezdu záchranné služby. Pracuje v časové tísni a s omezenými informacemi, které má k dispozici.  Jeho správné rozhodnutí ovlivňuje další osudy postižených osob. Psychická náročnost této profese je značná.

HISTORIE VZNIKU ZOS

Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JčK vznikalo v průběhu několika let postupným slučováním oblastních operačních středisek. Tento proces centralizace příjmů tísňových výzev z linky 155 byl dokončen 1. února 2012, kdy bylo připojeno poslední oblastní středisko Tábor.

Prvním krokem  ke stávajícímu stavu bylo vybudování  jednotné analogové radiofonní sítě, které probíhalo od roku 2005 do roku 2007. Současně započala implementace druhé radiofonní sítě - digitálního systému Matra-Pegas do krajského operačního řízení. Systém Matra-Pegas umožňuje na jedné straně komunikaci s ostatními složkami IZS, na straně druhé pokrytí oblastí, kde analogový systém selhává, nebo není dostatečně kvalitní. Zároveň s těmito změnami probíhala postupná obměna softwarového a hardwarového vybavení.

Následovalo vybavení všech vozidel ZZS JčK  vozidlovými počítači s GPS navigací propojenou s operačním střediskem. Tato technika poskytuje operačnímu středisku přehled o posádkách a výjezdovým skupinám zobrazuje informace o pacientovi a místě zásahu. Navíc umožňuje přenos dat mezi posádkou a KZOS, díky tomu se zjednodušila vzájemná komunikace. Pomocí zobrazení aktuální polohy sanitních vozidel na mapě, mohou operátoři navigovat posádky přesně na místo zásahu. Propojení linek s nahrávacím zařízením umožňuje zpětný poslech a archivaci přijatých hovorů.

Výhody vzniku krajského zdravotnického operačního střediska:

  • jednotná radiofonní i počítačová síť a metodika zpracování tísňového volání
  • soustředění zkušených a vzdělaných operátorů specializujících se na tuto činnost
  • optimální využití všech dostupných sil a prostředků ZZS JčK - možnost vyslat k zásahu nejbližší výjezdovou posádku, bez ohledu na spádová území jednotlivých výjezdových stanovišť – zkrácení dojezdových časů
  • operativní řešení zásahů u mimořádných událostí (rychlá organizace příjezdu dalších sil a prostředků ZZS, letecké záchranné služby, speciálních týmů ZZS JčK, …)
  • kvalitní organizace transportu pacientů do center specializované péče

Prezentační panel ZOS